Регистрация на фирма – документи, изисквания и цена

Полезно

Откриването на компания в България е добра възможност за много предприемачи да развият собствен бизнес. Регистрирането на фирма в България наистина може да донесе много предимства. Важно е да разберете какви са тези предимства и да можете да ги използвате правилно.

Днес в Интернет е публикувана много информация за бизнеса в България. Като голяма част от написаното със сигурност е уместно и полезно. Има обаче и много погрешна и остаряла информация. Достатъчна и просто реклама, която не е насочена към читателя да разбере нещо, а преди всичко да купи услугата.

В тази статия ще ви покажем най-общо как протича регистрацията на една фирма през няколко стъпки.

Несъмнено първата стъпка е да решите коя дружествена форма е най-подходяща за вашите цели. В правния мир са познати множество видове дружества: едноличен търговец (ЕТ), дружества с ограничена отговорност (ООД), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), командитни и събирателни дружества (КД, СД), акционерни дружества (АД), дружества по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като последните не са обект на регистрация в Търговския регистър. Има и множество други форми, чрез които можете легално да осъществявате търговска дейност, дори и в качеството ви на физически лица, но всички те са изрично изредени в българското законодателство. Обект на разглеждане в настоящата статия ще са ООД и ЕООД, като най-разпространени дружествени форми.

И двете са изключително близки по своето правно естество, като единствената разлика е в броя на съдружниците. При ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, докато в ООД броят на съдружниците е двама и повече. Тези две форми за организиране на търговската дейност са препоръчителни по следните съображения:

При изредените форми се наблюдава ограничена отговорност на собствениците или с други думи дружеството отговаря за своите задължения до размера на внесения капитал, а не с личното имущество на съдружниците;
Минимален изискуем капитал за регистрация в размер на 2лв.;
10% годишен корпоративен данък.

Препоръчително е преди да пристъпите към регистрация на фирма да се консултирате със счетоводител и юрист за да изберете най-правилната за вас форма за регистрация и да обсъдите предварително всички нейни правни, данъчни, осигурителни и счетоводни аспекти.

Ако след запознаване с всички особености сте решили да регистрирате ООД или ЕООД, то вие ще трябва да преминете през определени стъпки, като: посещение при нотариус, посещение на банка и посещение на Агенция по вписванията, като последното не е задължително, защото заявлението за вписване на фирма може да се подаде и онлайн при 2 пъти по-ниска цена (55лв.), спрямо посещението на място (110лв.). Необходими са и изготвянето на комплект документи специфични според избраната дружествена форма. След като сте изготвили всички необходими документи и сте извършили всички необходими стъпки то остава подаването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Това може да се осъществи по 3 начина: на място в Агенция по вписванията, по електронен път чрез личен електронен подпис, както споменахме по-горе или чрез упълномощено лице, най-често адвокат.

В заключение можем да кажем, че макар и сравнително просто, като задача регистрирането на фирма без необходимия опит и познания крие рискове. Затова е правилно да се доверите на професионалисти в тази област. Професионален счетоводител или счетоводна кантора ще са добре запознати с тази материя и ще ви бъдат от голяма полза.

Здраве за цялото семейство
Add a comment