В България 78% от хората са изложени на опасен въздух, средно в ЕС – 19%

Българите, дишащи опасно замръсен въздух,  са много повече от  тези от държавите-членки на Европейския съюз.

Това сочи последният годишен доклад за състоянието на въздуха в България на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), както и от сравнения на европейските страни по този показател, направено от Европейската агенция за околна среда към Европейската комисия.

Данните в доклада са за 2015 г. и са най-актуалните публично достъпни. Измерванията на българската екоагенция се изпращат периодично в европейската екоагенция.

Докладът на ИАОС отчита и покачването на количеството прах във въздуха в страната в сравнение с предходната година.

В България процентът на населението, изложено на наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ10, тоест с размер под 10 микрона) е значително над средния за Европа (където за периода 2013-2015 е между 16 и 20%

В страната процентът на населението, което изложено на над допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) е много висок – 88.7 % от 3.5 млн. население, живеещо в градове и селища, в които се измерва този замърсител, съобщава Dnevnik.bg

В документа се прави коментар, че изчисленията са извършени по методика на европейската агенция, която изчислява възможния максимален размер на засегнатото население, със следното допускане: във всяко населено място, в което е регистрирано превишение на допустимата норма, цялото население е изложено на негативното влияние на съдържанието на прахови частици..

В реално време можете да следите за нивото на фини прахови частици от проект airsofia.info, проект, в който хора с модули са ги интегрирали и те отчитат в реално време състоянието и замърсяването.

 

Здраве за цялото семейство
Add a comment